Engelbrektsloppets miljöpolicy.

Som en del i En Svensk Klassiker skall Engelbrektsloppet vara en god förebild inom miljöområdet.
Vi vill profilera Engelbrektsloppet som en arrangör som sätter miljön i fokus i verksamheten.
Vi vill att hela vår organisation är engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare  och funktionär väger in miljöhänsyn i de beslut som tas.
Successivt skall Engelbrektsloppets miljöpåverkan minskar genom medvetna val.

Vi skall:
- utbilda och informera alla inom organisationen i miljöarbetet.
- ta hänsyn till miljöarbetet och miljöpåverkan när vi väljer produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda.
- sträva efter att begränsa våra transporters miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.
- spara energi och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt samt minimera avfallet.
- följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter, liksom övriga miljökrav.
- utvärdera och förbättra vårt miljö genom ett strukturerat och planerat arbete.

Norberg den 5 maj 2011