Bidrag lokalt

ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG

Här hittar du information om hur du söker föreningsbidrag i Norbergs kommun.
Sista ansökningsdag 31/10

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR LOVAKTIVITETER

För tredje året i rad får kommunen extra anslag av staten till aktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Norbergs kommun kommer att genomföra en del aktiviteter men för att berika skolloven med flera aktiviteter och varierat utbud, ges föreningar möjlighet att söka bidrag för att anordna aktiviteter.

STIPENDIUM

Norbergs kommun delar ut stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom många olika områden. Kommunen ger stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller det kulturella området.

STIFTELSEN ANNA HOLMS MINNE

Att lämna bidrag till sådana inom Norbergs församling arbetande föreningar och sammanslutningar, som bedriver barnkoloni eller annan verksamhet för sjuka eller i övrigt hjälpbehövande barn, samt även i övrigt lämna direkta bidrag till dylika barn, som kan befinnas vara i behov av rehabiliterings- eller utvecklingsverksamma vårdåtgärder eller utbildningsstöd.

LIONS

???

LÄNSFÖRSÄKRINGAR - BERGSLAGSLYFTET

Vi sponsrar genom Bergslagslyftet projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar. Sökande ska vara föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar.


Bidrag regionalt

LOK-stöd

Om din förening bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år kan föreningen ansöka om LOK-stöd samt om din förening är ansluten till något av de Specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). För att kunna söka LOK-stöd behöver din förening också ha en aktiv hemsida i IdrottOnline. 

IDROTTSLYFTET

Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För idrottsföreningar är det möjligt att få stöd och hjälp från såväl sitt specialidrottsförbund (SF) som sitt distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt).

Utöver de fem (5) olika stöden (se nedan) kan ett eller fler distriktsidrottsförbund eller RF göra utlysningar om specifika stöd. Dessa kan vara riktade mot en eller flera speciella idrotter, ett speciellt område eller en viss typ av anläggningar/miljöer.

Stöden administreras i första hand av respektive distriktsidrotts-förbund. För mer information om stödet, kontakta distrikts handläggare:

Västmanlands Idrottsförbund
Anläggningar/idrottsmiljöer:
Maria Engelfeldt
Telefon: 010-476 48 24
E-post: maria.engelfeldt@vstm.rf.se 

Oscar Uusitalo
Telefon: 010-476 48 11
e-post: oscar.uusitalo@vstm.rf.se

STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

Riksidrottsförbundet vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

STÖD TILL NYA AKTIVITETSYTOR, MINDRE PROJEKT

Ansökan om stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt, görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Föreningen kan söka upp till 400.000 kr.

STÖD TILL NYA AKTIVITETSYTOR, STÖRRE PROJEKT

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Stödet till nya aktivitetsytor, större projekt riktar sig till större projekt som skapar nya aktivitetsytor där föreningen ansöker om minst 400 000 kr i stöd.

STÖD TILL ENERGI- OCH MILJÖPROJEKT

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men svensk idrott ska också vara med att bidra till att Sveriges miljömål uppfylls, därför delar RF ut stöd till energi- och miljöprojekt. Ofta kan föreningarna även spara mycket pengar, genom att göra energi- och miljöomställningar i sina anläggningar, som istället kan användas till verksamhet.

STÖD TILL RENOVERING

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men det finns också ett stort behov av renovering, därför kan föreningar som äger eller driver sin anläggning söka stöd för renoveringsåtgärder.

STÖD TILL SÄKERHETSPROJEKT

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men det är också viktigt att alla idrottsytor är säkra för de barn och unga som tränar och tävlar där. Därför kan föreningar söka stöd för säkerhetsprojekt som syftar till att göra aktivitetsytan säkrare för barn och unga utövare.


Bidrag nationellt

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

Hos Allmänna Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

JORDBRUKSVERKET

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION

Ideella föreningar och stiftelser kan under 2018 söka medel, statsbidrag, från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidraget syftar till att utveckla långsiktiga, kunskapsbaserade åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

IDÉER FÖR LIVET

Skandias stiftelse "Idéer för livet" arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Idéer för livet samarbetar med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Det kan till exempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar, lärare eller idrottsledare.

JANE OCH DAN OLSSONS STIFTELSE FÖR SOCIALA ÄNDAMÅL

Projekt som främjar den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands eller stödjer barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet kan söka stöd ur stiftelsen. Även projekt som verkar för integration och jämlikhet samt strävar efter att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering kan söka stöd ur stiftelsen. 

KONUNG GUSTAF V:s 90-ÅRSFOND

Stiftelsen delar ut ekonomisk stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.

PRINS CARL GUSTAFS STIFTELSE

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga och andra kulturella eller allmännyttiga ändamål. Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor och andra typer av studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder).

PRINS GUSTAF ADOLFS OCH PRINSESSAN SIBYLLAS MINNESFOND

Fonden ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.

SPARBANKSSTIFTELSEN NYA

Sparbanksstiftelsen nya stödjer projekt som rör unga entreprenörer, sparsamhet samt projekt i skolan som bidrar till en långsiktigt positiv utveckling. Stiftelsen vill främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott och kultur. Bidrag lämnas i regel till verksamheter som sker i projektform där projektet är väl definierat. Projektmedel lämnas normalt som engångsbelopp.